Naoto Asami (IAE)
Yoshiyuki Asaoka (CRIEPI)
Tadashi Akimoto (Hokkaido U.)
Yoshiaki Arata (Osaka U.)
Michio Enyo (Hokkaido U. emerius)
Hideo Ikegami (Nagoya U.)
Shigeru Isagawa (KEK)
Yasuhiro Iwamura (MHI)
Koji Kamata (NIFS)
Akira Kitamura (Kobe MM U.)
Hisatoki Komaki (K. B. I.)
Hideo Kozima (Shizuoka U. emerius)
Takaaki Matsumoto (Hokkaido U.)
Kazuaki Matsui (IAE)
Tadahiko Mizuno (Hokkaido U.)
Kikujiro Namba (Technova)
Reiko Notoya (Hokkaido U.)
Hiroo Numata (TIT)
Tadayoshi Omori (Hokkaido U.)
Kenichiro Ota (Yokohama N. U.)
Akito Takahashi (Osaka U.)
Ryoji Takahashi (Tokyo U.)
Yasuto Takeuchi (Kagoshima U.)
Norio Yabuuuchi (HSTI)
Eiichi Yamaguchi (Doshisha U.)
Hiroshi Yamada (Iwate U.)
Harumi Yamato (Toshiba)